OM BEKAS

BEKAS - Bergen Elektrokompetanse AS
Postadresse: Pb. 94 Kokstad, 5863 Bergen
Besøksadresse: Kokstadveien 44, 5257 Kokstad

Telefon: +47 55109898
E-post: post(@)bekas.no
Organisasjonsnummer: 881926202 MVA
Bankgiro: 3633 34 88064

Styrets sammensetning:
Styreformann: Kent Johnstad
Styremedlem: Arild Iden
Styremedlem: Tor M. Solheim
Daglig leder: Tor M. Solheim

Avdelinger:

Administrasjon: post(@)bekas.no Leder: Tor M. Solheim
Salg og support: salg(@)bekas.no Leder: Lise Følling
Engineering: engineering(@)bekas.no Leder: Marion Sture
Prosjektsalg: prosjekt(@)bekas.no Leder: Frode Eidsnes
Tavleverksted: verksted(@)bekas.no Leder: Kent Johnstad
Lager: lager(@)bekas.no

Leder: Charles Olsen

 

 

Trykk her for vår redegjørelse etter Åpenhetsloven

 

 

VISJON

Forretnings idé: Bekas har solid elektrokompetanse, og et breddekonsept med gode synergier.

Slik skaper Bekas verdier for kunder med ulike behov:
• En solid plattform å bygge videre på - og mye bra å fortelle om
• Kompetente mennesker
• Gode kolleger
• Godt humør og en uhøytidelig tone
• Teamwork
• Sosialt samvær
• Et strømlinjeformet konsept
• Fornøyde kunder


Målsettinger:
• En mer selvbevisst og selgende organisasjon - Både når det gjelder mersalg og nysalg
• Markedskommunikasjon som forteller på en relevant og original måte hvem vi er, hva vi gjør og hvilken betydning dette har for kundene våre.


Visjon:
• Samspill og trivsel i et uslåelig kompetansemiljø


Misjon ( hva vi ønsker å oppnå hver dag):
• En trivelig arbeidsplass med fokus på kontinuerlig kompetanseutvikling, leveringsdyktighet og verdiskapning for BEKAS og kundene.

HISTORIKK

Bergen Elektrokompetanse AS ble startet i 2000. Eierne har lang erfaring innen salg, engineering og tavleproduksjon, og jobber fortsatt i selskapet i dag.

Etter oppstarten i 2000 begynte forhandlingene med diverse leverandører som vi ønsket å representere. Mange av disse leverandørene er innen de enkelte produktgrupper fremdeles vårt førstevalg som komponentleverandør, selv om det har kommet til en rekke nye leverandører gjennom årene. Til å begynne med leide vi lokaler hos Nye RosendalH Industrier i Krokeideveien i Bergen. I 2005 hadde vi vokst ut av disse lokalene og vi kjøpte Kokstadveien 44 som er de lokalene vi har i dag. Etter omfattende restaurering og nybygging, hvor det meste ble gjort på dugnad etter arbeidstid, kunne vi flytte inn i nye og moderne lokaler i juni 2006. Vi har hele tiden vært tro mot konseptet vårt som grossist, systemleverandør og tavleprodusent. Dette har gjort at vi som selvstendig elektrogrossist har en unik posisjon i markedet da vi som eneste grossist kan levere komplette systemer til kunden. Dette omfatter da gjerne komponentvalg, prosjektering, bygging og igangkjøring. Bekas har alltid hatt fokus på god produktkunnskap. Noe vi anser som viktig da vi ønsker å tilby våre kunder riktige eller alternative produkter. Bekas har spesielt høy kompetanse innen EEx- matriell og vårt verksted er godkjent av Nemko og har Atex IEC-Ex sertifisering. Vårt verksted er også godkjent som lærlingebedrift i tavlemontørfaget som er viktig for rekrutteringen. Bekas er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.

Bekas har hatt en jevn og fin vekst siden oppstarten, og hadde i 2022 en omsetning på vel 153 mil. Vi er i dag 46 ansatte. Bekas ser for seg et ekspanderende marked for våre produkter og tjenester, både innenlands og utenlands, vi har derfor konkrete planer om fortsatt vekst med nytt tilbygg og økning av antall ansatte i tiden fremover.

 

ALMINNELIGE SALGSVILKÅR
FOR
SYSTEM- OG KOMPONENTLEVERANSER
AS/6/01

Nedenstående salgsvilkår gjøres gjeldende for system og komponentleveranser fra Bergen Elektrokompetanse AS med mindre annet er skriftlig avtalt:

 1. Tilbud

  Tilbud er bare bindende innenfor angitt tidsbegrensning. For varer med tilbudt levering fra lager tas forbehold om mellomsalg.

 2. Prisberegning - Leveringstid

  Prisene forstås FCA (INCOTERMS 90) BEKAS Bergen, ekskl. merverdiavgift og er faste i norske kroner. De er basert på offentlige avgifter som gjaldt på tidspunktet for avtalens inngåelse.

 3. Levering

  Oppgitt leveringstid er basert på opplysninger fra våre leverandører, og vi forplikter oss til å gjøre det vi kan for at leveringstiden blir overholdt.

  Ved forsinkelser skal kjøperen underrettes uten opphør. Forsinket levering gir kjøperen rett til annullering av kontrakt/avtale. Hvis kjøperen ikke kan motta varen til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøperens regning og risiko. Selgeren kan kreve oppgjør i samsvar med salgsavtalen som om levering hadde funnet sted. Hvor bygningsmessige forhold gjør det nødvendig å bruke ekstra mannskap og/eller redskap ved levering, skjer dette for kjøperens regning og risiko.

 4. Forsendelse

  All forsendelse foregår for kjøperens risiko. På skriftlig anmodning kan selgeren besørge forsendelsen assurert for kjøperens regning.

 5. Salgspant

  Selgeren har pant (salgspant) i den solgte gjenstand til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Kjøperen må derfor behandle gjenstanden i samsvar med dette forhold.

 6. Montering

  Montering, igangsetting og instruksjon inngår ikke i prisen, men kan på anmodning tilbys. Ved montering utenfor Bergensregionen belastes i så fall reiseomkostninger, overnatting, diett og reisetid etter gjeldende satser.

 7. Betalingsbetingelser

  Betaling skal finne sted innen 30 dager fra faktureringsdato. Kontantrabatt innrømmes ikke. Ved for sen betaling belastes rente med 1% pr. mnd. Ved mislighold av en eller flere av våre faktura anses alle faktura forfalt.

 8. Reklamasjon

  Ved mottagelsen må kjøperen inspisere varene, og eventuelle feil og mangler må reklameres innen 8 dager. Aksept av reklamasjon vil ellers ikke kunne påregnes. Kan mangelen først oppdages etter montering og prøvekjøring, skal reklamasjon skje straks mangelen er oppdaget. Enhver reklamasjon må være fremsatt senest 18 måneder fra levering eller 24 måneder fra produksjonsdato. Selgeren er uten ansvar for eventuelle mangler som reklameres etter utløpet av ovennevnte frister.

 9. Garanti og ansvar

  Selgeren forplikter seg til å levere en feilfri, funksjonsdyktig vare i samsvar med gjeldende tekniske spesifikasjoner (se også pkt. 8). Selgers ansvar er begrenset til transportskader oppstått før levering (se pkt. 2), samt mangler som skyldes fabrikasjons- og materialfeil. I tilfelle av reklamasjonsberettigede mangler er selgerens ansvar begrenset til å foreta gratis reparasjon og utskifting av defekte deler på sitt verksted i Bergen. Forsendelse til og fra selgeren foregår for kjøperens regning og risiko.

  Hvis slik reparasjon utføres hos kjøperen, belastes reiseomkostninger, overnatting og diett basert på selgerens gjeldende satser. Ved eventuelle skader og mangler skal selger gis rimelig frist til å sette utstyret i foreskreven stand. Kjøperens reklamasjonsrett faller bort hvis det er gjort inngrep i varen uten selgerens samtykke, hvis skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig behandling eller mangelfullt vedlikehold.

  Utover det som her er fastsatt fraskriver selger seg ethvert ansvar i forbindelse med eventuelle feil eller mangler ved varen, herunder skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt som følge av feil eller mangler ved varen og eventuelle andre følgeskader, dog slik at selger ikke fraskriver seg ansvar for skade som omfattes av lov om produktansvar.

 10. Reparasjon

  Reparasjoner etter utløpet av reklamasjonsfristen bekostes i sin helhet av kjøperen. Forsendelse til og fra selgerens verksted skjer for kjøperens regning og risiko. Utføres reparasjonsarbeidet hos kjøperen, dekker denne reiseomkostninger, overnatting, diett og reisetid til anvendt arbeidstid etter gjeldende satser.

 11. Annullering

  Kjøpsavtalen kan bare endres eller sies opp med selgerens skriftlige samtykke eller hvis avtalt leveringstid ikke overholdes.

 12. Returer

  Retur av kjøpt utstyr kan bare finne sted med selgerens samtykke og skjer for kjøperens regning og risiko. Følgende bestemmelser gjelder for behandling av returgods:

  1. Materiell som returneres på grunn av f.eks. feilekspedering eller fabrikasjonsfeil, godskrives kjøperen.

  2. Ved avtalt retur av standard lagervare i uanbrukket stand beregnes et returgebyr tilsvarende min. 20% av varens nettopris på kjøptidspunktet, dog ikke mindre enn NOK 100,-.

  3. For at avtalt retur skal godkjennes, må følgende opplysninger medfølge det returnerte materiell.

   – Årsak/feilsymptomer (ved garanti)

   – Bekas’ faktura- eller ordrenummer. Evt. kundens bestillingsnummer

   – Ved fabrikasjonsfeil etter idriftsettelse, beskrivelse av driftsforhold

  4. Avtalt retur som ikke er påført nevnte opplysninger, blir ikke behandlet av oss, men returnert avsender.

  5. Det vil ikke kunne avtales retur av materiell i spesialutførelse som ikke kommer inn under pkt. 1.1.

  6. Materiell med produksjonsdato eldre enn 2 år blir ikke tatt i retur.

 13. Definisjoner

  Ved definisjonsspørsmål om ord og uttrykk benyttet i disse vilkår, henvises til Incoterms utgitt av International Chambers of Commerce.

 14. Tvister Tvister som oppstår i forbindelse med bestillingen, skal avgjøres etter norsk rett. Partene vedtar Bergen Byrett som verneting.